Repelent Farnam Bronco Equine Fly 946 ml

Farnam Bronco je kapalný repelent v rozprašovači určený k přímému použití, působící proti mouchám domácím vyskytujícím se v blízkosti koní.

 • Dlouhodobá ochraná proti zmíněným parazitům.
 • S vůní citronely.

 • Skladem
  Můžeme doručit do: 26.7.2024
650 Kč
Kategorie: OCHRANA PROTI HMYZU
Hmotnost: 1 kg
 

Repelent Farnam Bronco je kapalný insekticid v rozprašovači určený k přímému použití, působící proti mouchám domácím vyskytujícím se v blízkosti koní. Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti zmíněným parazitům. Možno použít také jako sprej, nátěr nebo postřik např. ve stáji. Nepoužívat do tří měsíců věku zvířat. 

POKYNY K POUŽITÍ: Před použitím dobře protřepejte lahev. Přípravek nastříkejte na místa s hojným výskytem much, aplikujte 2 stříknutí na každý m². Opakovaně aplikovat po 7 až 9 dnech.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

 • Bronco je víceúčelový insekticid pro klid zvířete.
 • Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte pouze v jeho původním (originálním) balení, odděleně od potravin a nápojů, včetně potravin a nápojů určených pro zvířata. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

MANIPULACE: Během používání produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití nebo kontaktu s produktem si umyjte ruce. Dodržujte doporučení týkající se skladování výrobku a manipulace s ním až do okamžiku, kdy bude obal zlikvidován.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem

NECHTĚNÉ ROZLITÍ A PRÁZDNÉ OBALY: V případě nechtěného rozlití: odstraňte produkt jeho odčerpáním, vysajte nebo ho zachyťte za pomoci suché adsorpční látky. Absorbujte rozlitý produkt za pomoci písku nebo půdy (hlíny) a poté přesuňte do nepropustné nádoby. Tento odpad nechte spálit v pověřeném specializovaném centru. Prázdné obaly:prázdné obaly musí být likvidovány způsobem, který je v souladu s platnou legislativou.

Neznečistěte výrobkem nebo jeho obalem tekoucí ani stojatou vodu.

Produkt je registrován na Ministerstvu zdravotnictví pro prodej v ČR. Číslo schválení MZDR 18490/2024/OBP.

Účinné látky: Praletrin 0,3g/kg, Permetrin 1g/kg, Piperonyl butoxid 5g/kg